Varování:
Chystáte se vstoupit na stránky s erotickým nebo sexuálně orientovaným obsahem!
Kliknutím na tlačítko "Vstoupit" prohlašujete:
jsem dospělý, starší 18ti let
nepřipustím, aby ke zde uvedeným datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý
na tyto stránky vstupuji dobrovolně, sexuálně zaměřené materiály mne nepohoršují, neurážejí a ani mne nijak neohrožují
Vstoupit Odejít
hledej  

MENU

 


SMS SOUTĚŽ

 

Pošlete SMS ve tvaru: pm vibro telefonni_cislo
Pro ČR (v síti O2, T-Mobile a Vodafon) na číslo 909 44 30. Cena SMS je 30,00 Kč s DPH. Vyhrává každá sedmdesátásedmá SMS. Technicky zajišťuje Airtoy a.s. Reklamace plateb na reklamace@airtoy.cz nebo na lince 602 777 555, 9-17 hodin po-pá, www.platmobilem.cz. Kontakt na provozovatele: info@mobilniplatby.cz. Odesláním soutěžní SMS účastník soutěže stvrzuje, že je starší 18 let.


 


Upozornění: Zboží označené AKCE je limitováno množstvím naskladněného zboží. V případě vyprodání tohoto zboží nemůžeme garantovat jeho dodání.VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Společnost : VIBRO FOR YOU s. r. o.
IČ: 28726961, DIČ: CZ28726961
se sídlem: Liberec III-Jeřáb, 1. máje 97/25, PSČ 460 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28994

email :     
shop@vibro4you.cz

mobil :     +420 607 543 534

 


Bankovní spojení pro ČR. (korunový účet)
BANKA: ČSOB a.s.
Č.ÚČTU: 237748324 / 0300
IBAN: CZ93 0300 0000 0002 3774 8324
BIC(SWIFT): CEKOCZPPXXX
 
Bankovni spojení pro SK. (eurový účet)
BANKA: ČSOB a.s.
Č.ÚČTU: 4013026902 / 7500
IBAN: SK06 7500 0000 0040 1302 6902
BIC(SWIFT): CEKOSKBX

 Kontakt


 

vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop
www.vibro4you.cz :

1. Úvodní ustanovení :

Společnost VIBRO FOR YOU s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.vibro4you.cz (dále jen „E-shop“), jehož předmětem je prodej erotického zboží. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). Tyto VOP se vztahují pouze na fyzické osoby, které uzavírají kupní smlouvu nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti.

Každá kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována, vč. všech verzí těchto VOP, přičemž kupní smlouva není veřejně přístupná.

2. Definice některých pojmů :

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, zejména smlouva kupní pokud se týče těchto VOP.

Prodávající / Podnikatel – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a pro účely ochrany spotřebitele osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
. Prodávající je v tomto smyslu podnikatelem.

Kupující / Spotřebitel – člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, přičemž od podnikatele nakupuje výrobky, produkty nebo služby za jiným než podnikatelským účelem.

Kupující, který není spotřebitelem – osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím / podnikatelem nejedná z pozice spotřebitele, nýbrž v rámci své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání.

Uzavření kupní smlouvy
návrh dodání zboží prezentovaného na stránkách E-shopu je návrhem na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Objednávka ze strany kupujícího představuje přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Objednávka ze strany kupujícího obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Prodávající elektronicky potvrdí kupujícímu obdržení závazné objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu. Práva a povinnosti prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy vznikají prokazatelným doručením závazné objednávky prodávajícímu. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu kupujícího prodávajícím.

Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se předem seznámil s těmito VOP, ve znění účinném v okamžiku provedení objednávky, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Těmito VOP je kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupujícímu je dána možnost seznámit se s VOP před odesláním objednávky, které jsou volně dostupné na stránkách E-shopu. Na souhlas s VOP je kupující upozorněn před odesláním závazné objednávky.
 
3. Důležité informace o smlouvě a obchodních podmínkách:

Uzavřením kupní smlouvy kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost těchto VOP je kupující vždy dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má plnou možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP představují nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu a kupujícímu je tak dána možnost před vlastním provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu a je tak s nimi kupujícímu umožněna volná dispozice.

4. Ochrana osobních údajů :

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení
Dodací adresa
E-mail
Telefonní číslo

Výše uvedené údaje jsou podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zejména se prodávající zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje kupujících třetím osobám, jež nemají přímou spojitost se splněním kupní smlouvy. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících za účelem splnění kupní smlouvy.
Uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz. výše) po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, a to za účelem případné další nabídky služeb či zboží prodávajícího.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně zavázána.
Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.


5. Závazné podmínky nákupu zboží na E-shopu, vč. platebních podmínek:


E-shop je oprávněna prohlížet a nakupovat v něm pouze osoba , která dovršila věk 18 let, případně je zletilá podle právních předpisů země jejího původu, souhlasí s těmito VOP a je si vědoma skutečnosti, že si prohlíží a případně nakupuje zboží erotické povahy.

Při výběru zboží je kupující povinen zvážit druh, velikost a účel zboží, které kupuje. S ohledem na charakter zboží je kupující obzvláště povinen dodržovat hygienické zásady a ošetřovat zboží vhodným způsobem s přihlédnutím na materiál a funkčnost daného výrobku.

E-shop obsahuje plný seznam zboží, které je prodávajícím nabízeno, vč. popisu veškerých jeho parametrů. Ceny uváděné prodávajícím v E-shopu jsou konečné, vč. daně z přidané hodnoty a jiných povinných poplatků. V případě, že je cena zobrazena jako tzv. „akční“, platí údaj o takové ceně do vyprodání zásob daného zboží. Bližší podmínky akčních cen jsou uvedeny vždy u konkrétního zboží, které je momentálně v akci nebo na úvodní stránce E-shopu. Jakékoli slevy poskytované skrze E-shop nelze kombinovat.
Nákup zboží v E-shopu, kde způsobem doručení je dobírka, je možný pouze osobami se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. V případě žádosti o doručení zboží do zahraničí nebo v případě, že nakupuje osoba s bydlištěm či sídlem mimo Českou republiku, je nutné provést platbu za zboží bezhotovostním převodem, nebo on-line platební kartou. Doručení zboží pak bude provedeno v souladu s obvyklými podmínkami. V případě, že bude učiněna objednávka ze Slovenské republiky, či z jiného cizího státu, bude zboží prodávajícím expedováno až poté, co bude uhrazena cena zboží.

Kupující je oprávněn a rovněž povinen před odesláním objednávky zkontrolovat veškeré zadané údaje, za jejichž správnost prodávající neodpovídá. V případě nejistoty je prodávající oprávněn kupujícího formou emailu požádat o potvrzení objednávky a správnosti údajů v ní uvedených. Nepotvrdí-li kupující správnost údajů uvedených v objednávce, nebude mu zboží dodáno dříve, než toto potvrzení prodávající elektronickou cestou obdrží.

Je-li zboží vyprodáno nebo není-li k dispozici, je tato skutečnost vždy viditelná u každého jednotlivého produktu umístěného v E-shopu.

V rámci expedice zboží je účtován pouze poplatek za dodání zboží do kupujícím zvoleného místa, ve výši závislé na druhu zvoleného platebního prostředku a způsobu dopravy. Podrobnosti viz článek 6. těchto VOP.

Odesláním závazné objednávky souhlasí kupující automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vznikají v této souvislosti, si hradí kupující sám ve vztahu k jeho poskytovateli internetu.

Z důvodu zkvalitňování služeb prodávajícího a prokazatelnosti uskutečnění závazné objednávky kupujícím jsou veškeré telefonické hovory s kupujícím zaznamenávány a v případě elektronické komunikace je ukládána identifikace IP adresy kupujícího.

Veškeré ceny zboží v E-shopu jsou uvedeny v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují. Prodávající má právo měnit dárkové předměty, které mohou být zdarma přiloženy k objednanému zboží, a to bez předchozího upozornění.

Kupující souhlasí s tím, že zboží kupuje na vlastní riziko a pro vlastní potřebu. Prodávající neodpovídá za nesprávné použití jednotlivého zboží a neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku spojené s nesprávným či nevhodným použitím zboží kupujícím.

Uzavřením kupní smlouvy v E-shopu vyslovuje kupující svůj souhlas s těmito VOP a současně prohlašuje, že objednávka zboží v E-shopu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ, což stvrzuje elektronickým potvrzením závazné objednávky.

Na kupní smlouvy uzavřené v režimu těchto VOP se použije zejména ustanovení § 2158 a násl. ObčZ o prodeji zboží v obchodě, je-li kupujícím spotřebitel.

 

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, která je sjednána při uzavření kupní smlouvy akceptací cen uvedených v E-shopu ze strany kupujícího. Jak je uvedeno výše, společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit náklady na dodání zboží.

Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem E-shopu v rámci procesu objednávky zboží, přičemž kupujícímu je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku.

Pokud je kupní cena hrazena formou dobírky, je splatná v okamžiku převzetí zboží. V ostatních případech, tj. v případech bezhotovostní platby, splní kupující svojí povinnosti v okamžiku, kdy je platba připsána na bankovní účet prodávajícího. Při doručení zboží je kupujícímu předán doklad o koupi zboží, který je současně dodacím listem.

V případě, že prodávající zaznamená jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Prodávající si současně vyhrazuje právo zadržet odeslání zboží kupujícímu nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.


Každý kupující, jenž provádí platbu platební kartou, je z bezpečnostních důvodů povinen při převzetí zboží doručovacímu subjektu předložit průkaz totožnosti k zapsání údajů o příjemci objednávky.

Objednávky v celkové výši nad 10.000,- Kč vč. DPH je možné vyřídit pouze při platbě předem. Tyto objednávky nelze odeslat na dobírku.

 

 

6.                  Způsoby dodání objednaného zboží:

Česká pošta -
platba převodem -obchodní balík do 24 hod. od expedice: poštovné a balné 99,-Kč


Česká pošta
- dobírka -obchodní balík do 24 hod.od expedice : poštovné a balné 119,-Kč

 

PPL - platba převodem - přepravní společnost do 24hod. od expedice: poštovné a balné 109,-Kč

 

PPL - dobírka - přepravní společnost do 24hod. od expedice: poštovné a balné 129,-Kč

 


 
Doprava při objednání zboží nad 1.111,- Kč je ZDARMA.

 

 

 

Zboží je doručováno ve lhůtách stanovených v těchto VOP. Doručovací lhůta počíná běžet od okamžiku potvrzení závazné objednávky ze strany kupujícího. Objednávky uskutečněné v pracovní dny jsou odesílány následující pracovní den. U kurýrní služby se doba pro doručení do 1 dne započítává vždy ode dne následujícího po potvrzení objednávky. V ostatních případech dle individuální dohody (dny pracovního klidu).


V zimním období žádný dopravce negarantuje dodání do 24hod.!!!

Ceny poštovného jsou platné pro území České Republiky.  Objednávky expedované do zahraničí budou řešeny individuálně.

 

- Zboží objednané v pracovní dny do 14:00h je expedováno následující pracovní den.

 

- Za termín 24 hodin se považuje jeden pracovní den.

 

- Za doručení do 24 hodin se považuje za 1 pracovní den od chvíle, kdy bylo zboží vyexpedováno. 

 

 

 

Pro objednávky a expedici na území Slovenské Republiky navštivte prosím  www.vibro4you.sk
 

 

 

7. Storno objednávky a zvláštní případy odstoupení od kupní smlouvy:

V případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a pochybení bude na straně prodávajícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude zatížen žádnými storno poplatky a kupní cena mu bude vrácena v plné výši.

V případě, že zboží již bylo kupujícímu odesláno a kupující objednávku stornuje a zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200,-Kč a náklady na poštovné a balné, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s marnou expedicí zboží. Výše poštovného a balného je vždy závislá na parametrech odeslaného zboží, kde částka bude doložena dokladem subjektu, který provádí doručování zásilek. Smluvní pokuta a náklady na poštovné a balné jsou splatné do 5 dnů od jejich vyúčtování prodávajícím. Současně je v takovém případě prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

 

8. Odstoupení od smlouvy:

Je-li smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavírána skrze prostředky komunikace na dálku, tj. přes internet, emailem nebo telefonicky, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v níže stanovené lhůtě. Právo na odstoupení od smlouvy se však dle § 1837 ObčZ nevztahuje na smlouvy:

Ø     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

Ø     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

Ø     o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

Ø     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

Ø     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

Ø     o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

Ø     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Ø     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

Ø     o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

Ø     o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

Ø     uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

Ø     o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u dodávky zboží, u kterého došlo k porušení originálního obalu a u kterého jeho povaha vylučuje jeho vrácení bez zvýšeného hygienického či jiného rizika, tj. zejména u spodního prádla. Kupující je v tomto případě oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že zboží vrátí v originálním a neporušeném obalu.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů ode dne:

Ø     převzetí zboží, nebo

Ø     převzetí poslední dodávky zboží, pokud je v rámci jedné objednávky objednáno několik druhů zboží nebo se dodávané zboží sestává z několika částí nebo položek.

Oznámení o odstoupení je nutno zaslat na kontaktní adresu prodávajícího. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy je dále kupující povinen zaslat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, a to na adresu : Expo-Europe Trans s. r. o., Krásné Pole 110, 407 44  Chřibská.[1] 

V souvislosti s odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího je mu prodávající povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit celou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od něj dle smlouvy přijal, a to stejnou cestou, kterou od něj peníze přijal. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem v tom případě, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou dodatečné výdaje. Prodávající je povinen kupujícímu nahradit náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, a to i v případě, kdy kupující při objednávce zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání. V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží prokazatelně předá nebo prokáže, že zboží řádně odeslal.

Pokud bude se zbožím nakládáno jinak, než je třeba s ohledem na jeho charakter a vlastnosti uvedené v příbalovém návodu či na E-shopu, má prodávající právo na úhradu újmy v podobě snížení hodnoty takto vráceného zboží.

Kupující se povinen zaslat či dopravit zboží, a to vč. případného dárkového bonusu obdrženého s objednaným zbožím, na výše uvedenou adresu prodávajícího, na které je provozován expediční sklad. Kupující je ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 3 ObčZ povinen nést veškeré náklady spojené s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy. Je-li zboží použito, poškozeno nebo částečně spotřebováno tak, že dojde ke snížení jeho hodnoty, je prodávající oprávněn vypočíst odpovídající snížení kupní ceny a toto snížení vůči kupujícímu uplatnit, a to formou zápočtu proti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží. Stejně je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží svůj nárok na náhradu škody způsobené kupujícím na jemu dodaném zboží.

Odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn učinit přes formulář, který je ke stažení zde:

……………………………………….


9. Reklamace a odpovědnost za vady:
 
Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady zboží, které nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v ObčZ. Ve smyslu ustanovení § 2161 odst. 1 ObčZ prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při jeho převzetí kupujícím vady, přičemž zejména odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal:

Ø     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

Ø     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

Ø     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

Ø     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Objeví-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí zboží, má se dle ObčZ za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti 24 měsíců od převzetí. Kupující nemá práva z vad v případě opotřebení věci způsobeného jeho běžným užíváním. Pakliže to povaha věci neumožňuje, nemá kupující práva z vad.

Kupující má při uplatnění odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu tato práva:

Ø     Není-li zakoupené zboží bez vad, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li dodání nové věci resp. její součásti možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

Ø     Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit,

Ø     Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Záruka za jakost zboží se neposkytuje, pokud tak není uvedeno přímo u konkrétního zboží prezentovaného na E-shopu. V takovém případě se použijí zákonná ustanovení týkající se záruky za jakost zboží.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.  Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení o právech z vadného plnění nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Prodávající nad rámec shora uvedeného upozorňuje, že kupující je především povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen. 

 

Reklamace :

Kupující je povinen svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u prodávajícího, při využití jeho výše uvedených kontaktních údajů. Jak je uvedeno výše, zboží je třeba reklamovat korespondenčně na adrese : Expo-Europe Trans s. r. o., Krásné Pole 110, 407 44  Chřibská  případně elektronicky na emailové adrese uvedené v hlavičce těchto VOP.

Při reklamaci zboží je kupující povinen:

Ø    řádně označit reklamované zboží,

Ø    uvést číslo objednávky,

Ø    dostatečně popsat vadu či vady zboží,

Ø    uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace,

Ø    odeslat reklamované zboží, a to vč. všech jeho součástí a příslušenství, způsobem zabraňujícím jeho poškození na výše uvedenou adresu expedičního skladu prodávajícího,

Ø    přiložit k reklamovanému zboží originální fakturu nebo dodací list.

 

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace, pokud nelze vadu posoudit i bez dodání kompletního zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu kupující předloží reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (Přiměřeně dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající je povinen vydat kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrzení o datu a způsobu uplatnění reklamace, vč. požadovaného způsobu jejího vyřízení. O výsledku vyřízení reklamace bude kupující informován písemně, nejčastěji emailem na jím uvedenou adresu elektronické pošty. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícímu vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případné opravě a době jejího trvání. Zamítnutí reklamace bude kupujícímu rovněž zasláno poštou nebo elektronicky, vč. odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající či jeho pověřený zaměstnanec je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být dle zákona vyřízena vč. odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedojde-li k dohodě na delší lhůtě.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. To však neplatí v případech, kdy je reklamace zboží zjevně neoprávněná. V případě uplatnění těchto nutných nákladů je kupující povinen zaslat prodávajícímu příslušný doklad o uhrazení poštovného spolu s fotokopií dokladu o předání zboží k poštovní přepravě, jinak nebudou tyto náklady uhrazeny.

Formulář k uplatnění reklamace je ke stažení zde :

……………………………….

 

 

10. Mimosoudní vyřizování stížností

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ prodávající sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje prodávajícího, zejména skrze adresu elektronické pošty. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména zákon o České obchodní inspekci.

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy, která je skrze E-shop uzavřena.

 

 

11. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u prodávajícího a v případě žádosti je prodávající kupujícímu zpřístupní. Poslední verze VOP byla účinná od 01.05.2015 do níže uvedeného dne publikace této nejnovější verze VOP.


Tyto VOP byly vyhotoveny dne 26.03.2020 a jsou účinné do doby jejich případné změny ze strany prodávajícího.VIBRO FOR YOU s. r. o.

Ondřej Špaček, jednatel 

 

Váš košík je prázdný
Odkud jste se o nás dozvěděli?

Máte-li speciální přání, kontaktujte nás.

Rádi Vám zboží zajistíme a doručíme.
 
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:
 
Kontrolní kód
(opište kontrolní kód)